Kontak

Kontak Person


                   DAFTAR NAMA DAN NO. TELP INSTRUKTUR LAB FH – UMM

Nama-Nama Instruktur

 

NO

NAMA

NO HP

PJ

1

M. LUTHFI, SH., S.SY

085855123238

Kajian

2

KASYFUL QULUB, SH., MH.

081234624487

Magang

3

FEBRIANIKA MAHARANI, SH., MH.

081212664194

SDM

4

FAZAT AZIZAH, SH., S.SY

085851884545

Web Lab

5

RADHITYA SINTA, SH.

081330073571

Praktikum

6

PUTRI SAKINA, SH.

085755581796

PLKH

7

ELIANA DAMAYANTI, SH.

085746361854

Magang

Administrasi :

  1. Agung Prabowo                                085853330056
Shared:

Kontak